بازيابی ايرانشهری

یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین آلمان: آلمان یک مشکل برای بشریت و برای اروپا است و در شکل و ترکیب کنونی اش باید از بین برود

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
کلیساهای آلمان تمام قد در دفاع از اسلام: “کسی که به کلیسا آری می گوید باید به مسجد و مناره هم آری گوید”.
طرح فتح اروپا و از بین بردن نژاد آریائی در اروپا کلید خورده است. کلیه‌ی احزاب دمکراتیک دست در دست کلیسا و مسجد و کنیسه، از ورود ملیون‌ها مسلمان به اروپا دفاع می کنند و هر اروپائی ای را که بگوید با این هجوم به دور از کنترل مسلمان‌ها مخالف است، به فاشیسم و راسیسم متهم می کنند. یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین آلمان معتقد است آلمان یک مشکل برای بشریت و برای اروپا است، و در شکل و ترکیب کنونی اش باید از بین برود. او معتقد است مردم آلمان بیش از حد کوشا هستند، و از کوشائی شان بیش از حد ثروتمند می شوند و این برای تعادل اروپا مضر است. پس مردم آلمان را باید به هر طریق ممکن فقیر کرد. این ها داستان ترسناک نیست. این‌ها واقعیت برهنه‌ی امروز اروپا است. همانگونه که بارها گفته ایم: اسکندریسم ابراهیمی ویروس است.