بازيابی ايرانشهری

هالیوود در دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
بازیگر نامدار ارباب حلقه‌ها: هالیوود دست بچه بازها و متجاوزین به کودکان است.
به آن جهان رویائی که بی بی سی و من و تو برای تان از غرب درست کرده اند باور مکنید. اروپا و آمریکا غرق در فساد اند. اسلام سراسر اروپا را درنوردیده است. گریز از ایران بیهوده است. کشور خود را از شرّ اسلام و روشنفکر نجات دهید و به سنت زرتشت و کوروش بازگردید. این یگانه راه است.