بازيابی ايرانشهری

اسلام متعلق به آلمان است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان: “اسلام متعلق به آلمان است!”
پروژه‌ی فتح اروپا به دست اسلام کلید خورده است. به گونه ای بی سابقه و سرسام آور کلیه‌ی اروپا زیر نگین سیل مهاجمین مسلمان می رود که هر روزه وارد مرزهای اروپا می شوند. احزاب حاکم و کلیسا و نهادهای جهودی و رسانه‌ها کاملا پشتیبان این رویداد هستند. از بین بردن نژاد اروپائی و تشکیل یک جامعه‌ی مخلوط و بی شکل هدف این طرح است. به رویاپردازی‌های شبکه های فارسی زبان از اروپا توجه کنید: آن‌ها دروغ است. برای نجات خود از اسلام، نمی توانید به اروپا بیائید: اروپا هم اکنون فتح شده است. میهن خود را از شرّ اسلام و روشنفکر رها کرده، آینده‌ی فرزندان خود را نجات دهید.