بازيابی ايرانشهری

به آتش کشیده شدن پرچم سوئد توسط مسلمانان

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
مسلمان‌ها در سوئد پرچم سوئد را آتش می زنند. سوئد، به گفته‌ی وزیر امور خارجه شان، در حال فروپاشی است. لیک بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا درباره‌ی فتح اسلامی اروپا خاموش اند و به ایرانیان گونه ای وانمود می کنند که تو گویی اروپا بهشت برین است. خیر، سرزمین خود را باید از آفت اسلام و روشنفکر پاک کنیم و سپس درها را به سوی پناهندگان اروپائی بگشائیم. اروپای له شده زیر پای اسلام در آینده نیاز به همیاری آریائیان مشرق زمین دارد.