بازيابی ايرانشهری

سوئد در حال فروپاشی است

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
وزیر خارجه ی سوئد: سوئد در حال فروپاشی است! مسلمان‌ها سوئد را تقریبا فتح کرده اند. سیل تجاوز به زنان بیداد می کند. خشونت، دزدی و تهدید مردم بومی سوئد. پرچم سوئد در روز روشن آتش زده می شود.