بازيابی ايرانشهری

فرزندان کوروش را آزاد کنید…

[انجمن بازیابی ایرانشهری / جنبش فرزندان زرتشت و کوروش]

????????????

ما پای بازیابی ایرانشهر و بازگشت به مدار تمدنی تیسپون ایستاده ایم و تا سراسر ایرانشهر را از بند اهریمنیان رها نکنیم از پای نخواهیم نشست. آتش زرتشت را روشن می کنیم و سراسر نه تنها ایران، که از دریای زرد تا دریای سیاه، از دریای سرخ تا دریای سپید را باری دیگر به فروغ اورمزدی می افروزیم.

????????????