بازيابی ايرانشهری

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (1) مشروطه و روشنفکری در ترازوی خرد آریایی-بخش نخست

در این برنامه خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و سنت ایرانشهری به موضوع مشروطه و مافیای روشنفکری و همچنین مفهوم سنت و تجدد در دیسکورس روشنفکری و نسبت آنان با سنت ایرانشهری می پردازد. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از:

-تفاوت میان مشروطه و مشروعه و جنبش بازیابی یا بیداری پیش از فتنه‌ی مشروطه
-دعوای مشروعه خواهان و مشروطه چیان و مشروط شدن پادشاهی به اسلام
-میرزا فتحعلی آخوندزاده، رهبر فکری جنبش بیداری
-«پیمان فرهنگ» یا آیین کشورداری در جامعه‌ی ایرانشهری از نگاه کیخسرو اسفندیار و نمود آن در اندیشه‌ی آخوندزاده
-تفاوت میان “تجدد یا نو روایی” و “سنت یا ابر رَوِشن”
-مافیای روشنفکری استوار بر ثنویت سنت اسلامی و تجدد غربی
-فرح دیبا، حلقه‌ی اتصال روشنفکرین درون و برون دستگاه شاهی
-اسلام و دمکراسی و نسبت آن‌ها با سنت ایرانشهری
-تجدد و نظریه‌ی گسست
-تضاد پایه ای سنت ابراهیمی و سنت ایرانشهری
-دمکراسی، خون آشام‌ترین دستگاه سیاسی تاریخ بشریت و ایستاده بر دروغ
-«نیکخدائی» یا «خیر همگانی» به مثابه فلسفه و بنیان دستگاه سیاسی ایرانشهری
-نیکی همگانی دام (انسان و طبیعت) در فلسفه‌ی سیاسی ایرانشهری در برابر نیکی همگانی انسان برده دار در دستگاه سیاسی آتنی-ارسطویی
-میهن پرستی، آریایی گرایی و تفاوت آن‌ها با ناسیونالیسم
-«ویسپ آریایی» در برابر پان ایرانیسم