بازيابی ايرانشهری

۵. بمب اتمی زرتشتی، ضرورتی تاریخی و استراتژیک/ کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه ابر خرد و کام ایرانشهر کیخسرو آرش گرگین چرایی داشتن جنگ افزار اتمی را از روزن تیسپون مورد برسی قرار میدهند.