بازيابی ايرانشهری

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به آسیب شناسی نیروهای پادشاهی هوادار سامانی پادشاهی و به ویژه پیوند این نیروها با آمریکا و اسرائیل خواهند پرداخت