بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، سروش روز از ماه اردیبهشت ( ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۷/۵/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به آسیب شناسی نیروهای پادشاهی هوادار سامانی پادشاهی و به ویژه پیوند این نیروها با آمریکا و اسرائیل خواهند پرداخت