بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، روز خور از ماه خرداد ( ۱۱ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱/۶/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مشروعیت اسرائیل از روزن ایرانشهری خواهند پرداخت.
🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین]
🔥🔥🔥