بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، روز بهمن از ماه مهر (۲ مهر ۱۳۸۹) برابر با ۲۴/۹/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره پدیده‌ای نوین به نام کورش‌گرایی سخن خواهند گفت
🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین]
🔥🔥🔥