بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، روز بهرام از ماه خرداد (۲۰ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۰/۶/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن خواهند گفت.
🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین]
🔥🔥🔥