بازيابی ايرانشهری

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مسئله زن و حجاب و به صورت کلی‌تر جایگاه زن در دو تمدن ابراهیمی وایرانشهری خواهند پرداخت.