بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، دی به آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۸/۴/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به نقد حقوق بشر و دمکراسی از روزن دین زرتشتی خواهند پرداخت.