بازيابی ايرانشهری

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به نقد حقوق بشر و دمکراسی از روزن دین زرتشتی خواهند پرداخت.