بازيابی ايرانشهری

گفتار هفته، آسمان روز از ماه فروردین (۲۷ فروردین ۱۳۸۹) برابر با ۱۶/۴/۲۰۱۰.

در این برنامه راهبر بازبابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره « مواضع بازیابی ایرانشهری در برابر موج سبز» سخن خواهند گفت.