بازيابی ايرانشهری

در آیینه مغان، برنامه روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی

 

بنام اورمزد بغ بزرگ، بزرگترین بغان و هم سه دیگر بغ، مهر، آناهیت و اپام نبات

برنامه‌ی روز اردیبهشت ۳ امرداد ۸۵۷۷ زرتشتی برابر با ۲۵۶۸ کورشی، ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ترسایی و ۱۳۹۷ محمدی

دادستان سخن:

۱) کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت میلیونی ایرانیان اروپا و آمریکا به کشور و ضربه فنی کردن اقتصادی و سیاسی ترامپ در کشورش، بدون شلیک یک گلوله.

۲) نقد و نفی پروژه ماسونی رضا پهلوی