بازيابی ايرانشهری

مصدق بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران

مصدق و 9 تن از خانواده اش، بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران
*
وقتی نام ده تن نخستین فئودال های بزرگ تاریخ معاصر را بخوانیم، درخواهیم یافت که چرا صهیونیسم شیعی و مافیای روشنفکری تمام قد از مصدق پشتیبانی کرده و می کنند. جز این، پشتیبانی کمونیست های ایرانی از این فئودال بزرگ و خاندان اش، خود نمائی ست از دروغ بودن جریان چپ. چپ ها چه در موضوع حجاب، چه در موضوع اصلاحات ارضی، چه در موضوع حق رای زنان، تمام و کمال در کنار جبهه ی ملی و خمینی ایستادند. در زیر نام ده مالک بزرگ تاریخ معاصر، همگی، از خاندان مصدق السلطنه:
۱- حضرت اقدس والا آقای عضدالسلطان – شوهر خواهر محمد مصدق
۲- حضرت مستطابه علیه عالیه، حضرت علیا، دامت شوکت‌ها، زن مظفرالدین شاه، خاله محمد مصدق
۳- حضرت والا آقای فرمانفرما – دایی محمد مصدق
۴- جناب آفای امام جمعه – برادر زن محمد مصدق
۵- جناب حاجی ناصرالسلطنه – برادر شوهر مادر محمد مصدق
۶- جناب مستطاب اجل آقای وزیر دفتر ( میرزا حسین) – برادر محمد مصدق
۷- نجم‌السلطنه – مادر محمد مصدق
۸- جناب آقای ظهیرالاسلام – برادر زن محمد مصدق
۹- جناب وکیل‌الملک (میرزا فضل‌الله) – شوهر مادر محمد مصدق
۱۰- جناب محمد مصدق‌السلطنه
برگرفته از:
مهدی شمشیری – زندگی نامه محمد مصدق – از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سویس ص. ۱۱۸ – ۱۱۶
*
پ ن: نام دیگر زمین‌داران بزرگ ایران به همان فرمی که در سند مالکیت زمین آورده شده در اینجا آمده است (همان منبع)

حضرت اقدس والا آقای نایب‌السلطنه روحی فداه
حضرت اشرف آقای صدراعظم
حضرت اقدس والا آقای شعاع‌السلطنه (پسر مظفرالدین‌شاه و برادر محمدعلی شاه)
حضرت اقدس والا آقای سالارالدوله (پسر مظفرالدین‌شاه و برادر محمدعلی شاه)
جناب عضدالملک ( رییس ایل مغول قاجار)
حضرت اقدس والا آقای عین‌الدوله
حضرت اقدس والا آقای امیر خان سردار
جناب قوام‌الدوله
جناب عین‌السلطنه
جناب حاجب‌الدوله
جناب مستوفی الممالک
جناب آقای بحرینی
حضرت اجل آقای سپهدار
جناب مشیرالسلطنه صدراعظم محمدعلی شاه
جناب وزیر نظام
جناب آصف‌السلطنه
جناب سردار افخم
جناب آقای وزیر دفتر
جناب نظام‌السلطنه با بردار زاده‌اش
حاجی محمود قزوینی
جناب حاجی رضا قلی خان
جناب جهانشاه خان
حضرت والا احتشام‌الدوله
جناب بهاءنظام
جناب معدل السلطنه
جناب رکن الممالک
جناب نصرت الممالک
حضرت والا شمس‌الدوله
جناب علاءالدوله حکمران تهران
جناب آصف الدوله
جناب سراج الملک
جناب معاون السلطان
جناب مقبل السلطنه
جناب مجدالدوله
جناب حاجی امجدالدوله
جناب حاجی امین‌الضرب
کلب‌علی خان مطیع الدوله
جناب اقبال الدوله
جناب شهاب السلطان
جناب حکیم الملک
جناب حاجی سرور خان آغا باشی
جناب آقای حاجی آقا محسن عراقی
جناب حاجی میرزا یعقوب قزوینی
تقی خان ولد سلیمان قاجار
جناب دبیر لشکر
جناب امین حضرت ورثه مرحوم ساری اصلان
جناب مستشارالممالک
علی پاشا خان سرتیپ
پسرهای صدرالممالک
پسرهای شاهزاده جهاندار میرزا
جناب مشارالملک
جناب مظفرالدوله
جناب حسام لشکر
جناب دبیرالدوله
جناب ناظم خلوت
سادات لاریجانی
میرزا حسن خان برادر قوام الدوله
جناب موثق الملک
حضرت والا جلال الدوله
حاجیه صباح السلطنه
خوانین نجم آباد
میرزا محمد خان یاور و بنی اعمام
عصمت السلطنه
حرمت الدوله
جناب سالارالملک
جناب مستشارالملک
جناب نظام السلطان
جناب میرزا علی اصغر خان صدراعظم
جناب بهاءالملک ضیاءالملک
زمان خان امیر پنجه
جناب وزیر همایون
بدیع الملک
جناب حاجی باقر آقا
جناب مصدرالملک
ورامین طایفه علی دائی
بهنام طایفه عرب‌ها
حاجی محمد ارباب
برادر زاده حاجی بهاءالدوله
حاجی آقا موسی
حاجی آقا عیسی
دبیرالسلطان