بازيابی ايرانشهری

زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای و پارسیگ

دادستان سخن: زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه‌ای، و پارسیگ. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم به جایگاه زبان پارسی و پارسی آمیخته از روزن بازیابی ایرانشهری. و هم نیز به سیمائی که این دو زبان در پایندانی فرهنگ و آبادانی ایرانشهری داشته اند. هم نیز بررسی خواهیم کرد سیمائی را که زبان پارسیگ یا پهلوی ساسانی می تواند و باید به سان زبان میانجی یا LINGUA FRANCA در گستره‌ی آبادانی ایرانشهری بازی کند، گستره‌ای که از اوشستر و دوشستر و از اپاختر و نیمروز، فرای مرزهای امروزین ایران می‌رود. ما نیم نگاهی نیز خواهیم داشت به دشمنی پایه‌ای صهیونیسم با زبان پارسی، به ویژه صهیونیسم شیعه و صهیونیسم سرخ. در پایان نیز نبیگ و نوشته‌ای را خواهیم خواند به زبان پارسیگ که در آن به این پرسش پرداخته شده است که چرا باید پارسیگ را زنده کرد و آن را آموخت و آموزاند.