بازيابی ايرانشهری

رادیو تیسپون

امروز شرایط زرتشتی شدن چیست؟

امروز شرایط زرتشتی شدن چیست و چرا نمی‌توان همزمان زرتشتی بود و بیرون از بازیابی ایرانشهری ایستاد