بازيابی ايرانشهری

رادیو تیسپون

مهم‌ترین گزاره مزدیسنی چیست؟

در این بریده از سخنان خردکام کیخسرو آرش گرگین، مهم‌ترین مفهوم مزدیسنی که راستی باشد و تفاوت نظام‌ آگاتوکراسی با نظام‌های انسان محور به خوبی توضیح داده شده است.