بازيابی ايرانشهری

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی

برنامه ویژه: برجام سرخ کمونیستی پس از برجام سیاه شیعی
پرسش این است: چرا کیم جونگ اون، راه علی خامنه ای را برگزید و در برابر آمریکا زانو زد؟ آیا برجام خامنه ای برجام کیم جونگ اون را باعث شد؟ چه درسی می توان و باید از هر دو نظام برجامی حاکم بر پیونگ یانگ و تهران گرفت؟ گزینه ی زرتشتی و ایرانشهری در برابر زه زدن صهیونیست های شیعه ی حاکم بر ایرانزمین چیست؟ برجام سرخ و برجام سیاه پیش از هر امر دیگر یک چیز را نشان داد، این که: ارتجاع سرخ و سیاه راهی جز زانو زدن در برابر مافیای گلوبال را ندارند. اینان، چه بمب اتم داشته باشند و چه با فتواهای صهیونیستی شان آن را حرام اعلام کنند، چه اقتصاد بسته ی دولتی داشته باشند و چه سرمایه داری لجام گسیخته ی نئولیبرال، از آن رو که در نفس شان بخشی از اسکندریسم ابراهیمی هستند، اگر هم بخواهند، نمی توانند در برابر صهیونیسم مادر پایداری کنند و به کاپیتولاسیون واداشته اند. هر دو تجربه نشان داده است که نیروهای به ظاهر پشتیبان نیز، مانند چین و روسیه، هماره بیش از هر چیز به دنبال یک هدف اند: تنظیم منافع خویش با منافع گلوبالیسم. زانو زدن کیم جونگ اون بدون همکاری پکن با ترامپ غیر ممکن بود. و در پایان، مهمترین پرسش: آیا طرح صهیونیسم جهانی برای ایرانزمین نیز همان طرحی است که برای کره دارد؟ یعنی جذب در سیستم جهانی؟ یا که خیر، سرنوشتی که برای ایرانزمین در نظر گرفته اند، چیزی جز تکه پاره کردن و تقسیم ارضی آن نیست. به این پرسش و پرسش های دیگر خواهیم پرداخت.