بازيابی ايرانشهری

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. پاسخ به پرسش رضا پهلوی

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون.
دادستان سخن: پاسخ به پرسش رضا پهلوی (برنامه مهدی فلاحتی) از هواداران پادشاهی و پرسش متقابل و دعوت به مناظره از او.