بازيابی ايرانشهری

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون. مخاطب سخنان هخامنشی ستیزانه و ضد ایرانی خامنه ای کیست؟

دادستان سخن: مخاطب سخنان هخامنشی ستیزانه و ضد ایرانی خامنه ای کیست؟ دلیل پای فشاری بیش از حد خامنه ای بر دشمنی با تاریخ زرتشتی و پیشاتازشی ایرانزمین چیست؟ و هشدار او به سوی چه کسانی است؟