بازيابی ايرانشهری

بدون دولت بهتر می‌توان کار کرد.

در آینه مغان، جهان از روزن تیسپون.
دادستان سخن: بدون دولت بهتر می‌توان کار کرد، گام به گام با کودتای ایرانشهری، نگاهی به سخنان سرلشگر رحیم صفوی.