بازيابی ايرانشهری

جای خالی باقری در مونیخ

وقتی مک مستر و نتانیاهو برای زدن سپاه به کمک خامنه ای و روحانی و رضا پهلوی می آیند!

https://www.youtube.com/watch?v=XG5WTGBJTXM&t=5s