بازيابی ايرانشهری

برنامه ۱۸: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون «دستاورد برجام: عربی نامیدن خلیج فارس و تروریست نامیدن مردم ایران»

https://www.youtube.com/watch?v=qkZMFr48HL0&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=12

«دستاورد برجام: عربی نامیدن خلیج فارس و تروریست نامیدن مردم ایران»