بازيابی ايرانشهری

برنامه ۱۵: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

https://www.youtube.com/watch?v=Pptz71R0dls&index=15&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo
ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود