بازيابی ايرانشهری

برنامه ۱۲: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون???? مسئله اقلیم و تأسیس اسرائیل کوچ، بخش نخست

برنامه دوازدهم ‎‫در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون‬‎
داستان سخن : در این بخش به موضوع اقلیم در چارچوب نظریه ی سیاسی ایرانشهری پرداخته شده است که در نفس اش، نظریه ای تمدنی ست و ضد ملی، ضد ملی به معنی ضد مفهوم دولت-ملت. رویکرد ملی هماره استوار بر مفهوم دولت-ملت است، این در حالی ست که مفهوم دولت-ملت، مفهومی ناقض منطق تمدنی ایرانشهری است و به وجود آمدن اش همزادی است از فتنه ی مشروطه و تجزیه ی دمکراتیک ایرانِ عصر قاجار. مشروطه و پروژه ی دولت-ملت سازی از یکدیگر غیر قابل تکفیک اند، آنچنان که دولت-ملت-سازی، از پروژه ی تجزیه ی دمکراتیک، تجزیه ی ملی گرایانه ی ایرانشهر. آن چه را که گیوتین دولت ملت سازی مسیحیان بر سر روم آورد تا در رنسانس و سپس روشنگری و انقلاب آفت بار فرانسه کل اروپا را متلاشی کند، با تاخیر لیک نه با تغییر در مورد ایرانشهر نیز به اجرا درآوردند. فتنه ی مشروطه کپی برداری از فتنه ی انقلاب فرانسه بود برای متلاشی کردن جغرافیای سیاسی ایرانشهری. پافشاری مافیای اسلامی-روشنفکری بر مفهوم دولت-ملت و دمکراسی نیز از همین روست: با گیوتینِ ناسیونالیسم سر ایران را به نام ایران می برند و بر سینی تاریخ می نهند. عدم درک این موضوع از سوی نیروهای میهن گرا باعث شده است که نیروهای مربوطه سد و اندی سال تبدیل به حمالان جاهل تشییع جنازه ی همان میهنی گردند که خود تا بن استخوان بدان مهر ورزیده اند. پیروزی صهیونیسم اسلامی-سکولار درست در همین جاست: استخدام رایگان نیروهای میهنی علیه میهن. این اوج استعمار است. ما در برنامه کوشیده ایم به جنبه های مغفول مانده ی فتنه ی اقلیم که چیزی جز تأسیس یک اسرائیل کوچک در جهت احداث اسرائیل بزرگ نیست، برسیم. در برنامه ی دوم به بایست و شایست های برخورد عملی با این فتنه خواهیم پرداخت و این که در نبرد کنونی، نبردی که میان جادوگر نیکی هیلی و قاسم سلیمانی دارد رخ می دهد، در نهایت برنده کیست. و مسلمان چون همیشه، مخاطبان ما دو گروه بیش نیستند: 1. آریائیان مخفی در میان نیروهای سپاه-ارتش 2. جوانان آریائی در سراسر ایرانشهر تاریخی. ????[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] ????????????