بازيابی ايرانشهری

برنامه گفتار هفته ۱۳۸۸/۱۲/۱۵برابر با ۶/۳/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دو پرسش مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه گفتار هفته پاسخ خواهند داد.

نخستین پرسش:
.دگرگونی نقش مثبت حیوانات به نقشی اهریمنی در اندیشه اسلامی، و توضیح بیشتری درباره سگ زرین گوش.

پرسش دوم؛
آیا جنبش بازیابی ایرانشهری ( پس از روی کار آمدن احمدی نژاد و مشایی ) بر اندازی به شکل غیر مستقیم را عملا منتفی تلقی کرده است.