بازيابی ايرانشهری

برنامه چهارم در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه

مقتدی صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه و گسترش آتش زرتشت و سیاست کوروش به مثابه ی یگانه بدیل تمدنی.

در این مجموعه برنامه ها به بررسی و واشکافی آنچه پس از سقوط تیسپون و هجومِ اهریمنِ اسکندر ابراهیمی بر ایرانشهر به مثابه ی قلبِ همیشه تپنده ی معنوی جهان و سپس جهان رفت پرداخته و بر این چشم انداز چشم دوخته ایم تا این سروشِ اهورایی بر پایه ی خردِ نیک، آخرین حلقه بر زنجیرِ بلندِ بازیابانِ سنتِ ایرانشهر، پس از هجومِ اسکندر (نخستین تازشِ آشکارِ اهریمن، در قامتِ اسکندریسمِ ابراهیمی) باشد. اشم وهو