بازيابی ايرانشهری

برنامه ۱۹: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون در فواید شکست و بر ملا شدن فتنه ی برجام

در فواید شکست و بر ملا شدن فتنه ی برجام
https://www.youtube.com/watch?v=k7qGrIXWIvw&index=11&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo