بازيابی ايرانشهری

برنامه ۲۳: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون

برنامه بیست و سوم: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون
https://www.youtube.com/watch?v=Khnz8iegSys&t=1878s&pbjreload=10