بازيابی ايرانشهری

برنامه ۲۲: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون

جنبش فرزندان کوروش، یگانه جنبش ضد انقلاب، ضد برانداز، ضد دمکرات.

https://www.youtube.com/watch?v=RTkBA-kdeGg&t=193s&pbjreload=10