بازيابی ايرانشهری

برنامه‌ی۲۴: در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون. جای خالی باقری در مونیخ

دادستان سخن: جای خالی باقری در مونیخ
https://www.youtube.com/watch?v=AFWfpUdtbDk&index=4&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo