بازيابی ايرانشهری

برنامه۱۷: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون مهار و محو، استراتژی دوگانه ی جهان آزاد از شرافت و اخلاق در رویاروئی با سپاه پاسداران

https://www.youtube.com/watch?v=XC8VsFr_bcw&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=13
مهار و محو، استراتژی دوگانه ی جهان آزاد از شرافت و اخلاق در رویاروئی با سپاه پاسداران