بازيابی ايرانشهری

ابر خرد و کام ایرانشهر / کیخسرو آرش گرگین

این نسک، نخستین است از چندین نسکی که در دست آماده شدن هستند و رفته‌رفته به چاپ خواهند رسید: ابر خرد، تانائی، خواست، و مهر به شهریاری آریائی. کوششنی انگاشته‌اش شایست داشت در راستای نزدیگی به خردکامی، شهرگانی، روان‌شناسی، یزدان‌شناسی، میت‌ها، و زبان ایران زرتشتی از آوام باستان تا امروز.

نسک را از اینجا دریافت کنید: ابر خرد و کام ایرانشهر