(2) گفتگوی دوم امید دانا با خردکام کیخسرو آرش گرگین – حضور سپاه ایران در منطقه و خشم گلوبالیستها / هژمونی و سلطه یا قدرت طبیعی مبتنی بر صلح و امنیت / پاسخی به شائبه افکنی تلویزیون من و تو