فروپاشی تمدن غرب و آلترناتیو ایرانشهری نظم جهانی / کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه که برنامه سیزدهم از مجموعه گفتارهای هفتگی است، در گفتگویی با خردکام کیخسرو آرش گرگین ابتدا به گزاره های تمدن غربی و چرایی و چگونگی فروپاشی آن پرداخته می شود و سپس جایگزین مناسب آن، نظم جهانی ایرانشهری، معرفی می گردد. (1381 یزدگردی برابر با 2011 میلادی)

در این برنامه با مفاهیم زیر آشنا می شوید:

اسکندریسم ابراهیمی
 1. دمکراسی
 2. روشنفکری
 3. انسان محوری / گسست محوری
 4. آمیختگی نیکی و بدی
بازیابی ایرانشهری
 1. رابطه انسان با اهورامزدا
 2. سنت زرتشت و کورش
 3. هستی محوری / پیوست محوری
 4. نیکی همگانی دام
 5. اقتصاد ایرانشهری
 6. سیاست ایرانشهری
 7. اخلاق ایرانشهری
 8. دین و یزدان شناسی ایرانشهری