بازيابی ايرانشهری

زُدایش در زمینه ازدواج ایرانیان با نزدیکان و خویشانِ خویش / شادروان موبدِ موبدان اردشیر آذرگشسپ

يكى از چفته و دروغ بستن ها و بدنام کردن نیاکان نامدار ما ایرانیان، انگ زدن و نارواگویی است که ایرانیان با نزديكان خود زناشویى می کرده اند. این سخن یاوه از سوى دشمنان ايران و کسانی كه از باور و آیین نیکِ ايرانيان باستان آگاهی ژرفی نداشته اند، می باشد که به نياكان نامدار […]

اعلامیه‌ی استراتژیک، نگرشی در مبانی سیاست دفاعی ایرانشهر از روزن مکتب بازیابی ایرانشهری

بازشناسی دوست از دشمن سیاست دفاعی ایرانشهر، در خردمندانه ترین وجه، برایندی ست از تاریخ ارتباط ایرانشهر با جهان. این ارتباط بر دو ستون ایستاده است: دوستی، که خود شامل دو زیر شاخه‌ی نیکی و راستی است. دشمنی، که خود شامل دو زیر شاخه‌ی بدی و دروغ است. یک نگاه واقع گرایانه به تاریخ نشان […]

Rules of Kingship in the Deeds of the First Monarch; Jam / Neryosang Vishtaspa

In the second Fargard (section) of the Videvdad (Vi-Daevo-Data- Laws against Demons), Holy Zarathustra thus says: Part One 1. Zarathushtra asked Ahura Mazda: O Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One! Who was the first mortal, before myself, Zarathushtra, with whom thou, Ahura Mazda, didst converse, whom thou did […]

رسم شهریاری در کُنشِ نخستین شهریار؛ جَم / نریوسنگ گشتاسپ

در فرگرد دوم از وندیداد-وی دَئوَدات (دادِ دیوستیز)، زرتشت اینگونه می فرماید: بخش یکم ۱ زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای اهورامزدا، ای سپندترین مینو، ای دادارِ جهانِ اَستومَند، ای اَشَوَن. تو که خردِ کل و دانایی مطلقی جز من که زرتشتم، نخست با کدام یک از مردمان، همپرسگی کردی؟ کدامین کس بود که تو آیین […]