بازيابی ايرانشهری

چرا بهائی نشدم / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی دلایل زرتشتی شدن او بجای گرویدن به بهائیت گفتگو می کند. آنچه خواهید شنید: پیشینه‌ی تاریخی اسلام ستیزی در ایران در قرون نخستین پساتازش / اسعد گرگانی، فردوسی، خیام و دیگران، ثمره‌ی جنبش فرهنگی ایرانی‌گرایی عصر سامانی / سیر تاریخی بازگشت به ایران‌گرایی در ایران تا […]

آیا خرد ایرانشهری با خرد جهانی در تضاد است؟ / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد میان خرد ایرانشهری و خرد جهانی گفتگو می کنند. آنچه خواهید شنید: ویمند و کارکرد خرد بر اساس دینکرد ششم / خرد، بازشناسی نیک از بد / نیکی همگانی دام و مصادیق آن / تفاوت عقل و خرد / آسَن خرد، خرد ذاتی، […]