بازيابی ايرانشهری

خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی را با کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی مورد بحث قرار می دهد. آنچه خواهید شنید: تفاوت خرد در تاریخ تفکر ایرانشهر با خرد در عصر مدرنیته / معانی گوناگون خرد در سنت آریایی / خرد، توانایی بازشناسی نیک از بد / خرد ذاتی […]

زرتشت (2) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: وندیداد و جایگاه آن در میان زرتشتیان / بخش‌بندی اوستای قدیم و جایگاه و درون‌مایه‌ی وندیداد در آن / دین زرتشتی و سازگاری آن با جهان امروز / خویدوده و دشتان و نگاه […]

میترا، میترائیسم و نسبت این دو با ایرانزمین / کیخسرو آرش گرگین

در زبان فارسی آزندی است که می گوید هر گردی گردو نیست. ماجرای میترا و میترائیسم نیز همین است: اگر چه میترا خدائی ایرانی است، لیک میترائیسم ایرانی نیست، بلکه آئینی رومی است که انباشته است از نمادهای ایرانی و ایرانیسم های معنوی و نمادین گوناگون، از جمله، پایه ی «پارسی» که پایه ی پنجم […]

زرتشت (1) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: بررسی مکانی و جمعیتی زرتشتیان امروز در ایرانشهر / بررسی تاریخ اندیشه و فلسفه در ایرانشهر و گسست بنیادین در آن / سهروردی، زنده کننده‌ی حکمت خسروانی / لزوم همبسته و یکپارچه کردن […]