بازيابی ايرانشهری

بمب اتم از روزن پادشاهی، آری یا نه؟ پاسخ به یک پرسش بنیادین / کیخسرو آرش گرگین

نخست و پیشاپیش این که، امروز، سی و پنج سال پس از فروافتادن تهران، وقتی می گوئیم از «روزن پادشاهی»، یعنی از «روزن زرتشتی»؛ پیوند و چفت و بست غیر طبیعی، سست و نا گوهرینی که میان پادشاهی و دین اسلام بود، با برامدن خمینی یک بار برای همیشه بُریده شد و پادشاهی و پادشاهی […]