بازيابی ايرانشهری

مبانی مفهومی دین بهی و مکتب ایرانشهری / انجمن بازیابی ایرانشهری

ما در این متن میکوشیم تا تعریفی کوتاه از مبانی مفهومی دین بهی و مکتب ایرانشهری به دست دهیم. مکتب مزدیسنا و برپایی بهشت بر روی زمین هدف نهایی و غایی جهان زرتشتی، ایجاد جهانی عاری از دروغ و خشم و برپایی بهشت بر روی زمین است؛ جهانی بهشتی و مبتنی بر اَشا و راستی […]