زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای و پارسیگ. روز امرداد (هفتم) از ماه خرداد ۸۴۴۷ مزدایی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی

دادستان سخن: زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای، و پارسیگ. در این برنامه نگاهی می اندازیم به جایگاه زبان پارسی و پارسی آمیخته از روزن بازیابی ایرانشهری. و هم نیز به سیمائی که این دو زبان در پایندانی فرهنگ و آبادانی ایرانشهری داشته اند. هم نیز بررسی خواهیم کرد سیمائی را که زبان پارسیگ یا پهلوی ساسانی می تواند و باید به سان زبان میانجی یا LINGUA FRANCA در گستره ی آبادانی ایرانشهری بازی کند، گستره ای که از اوشستر و دوشستر و از اپاختر و نیمروز، فرای مرزهای امروزین ایران می رود. ما نیم نگاهی نیز خواهیم داشت به دشمنی پایه ای صهیونیسم با زبان پارسی، به ویژه صهیونیسم شیعه و صهیونیسم سرخ. در پایان نیز نبیگ و نوشته ای را خواهیم خواند به زبان پارسیگ که در آن به این پرسش پرداخته شده است که چرا باید پارسیگ را زنده کرد و آن را آموخت و آموزاند.