بایگانی برچسب برای: اندرز اوشنر دانا

اندرز اوشنر دانا / شادروان رشید یاسمی

,
نَسک شناسی بنا به روایات و نوشته های پهلوی، کاووس شاه کیانی وزیری دانا و خردمند بنام اوشنر دانا داشت. این مرد همه خردمندی بود و با آموزش های بخردانه ی خود، ایرانیان را پرورش می داد. تدبیر و داناییِ او سبب شد که کاووس شاه بر هفت کشور زمین فرمانر…