لوریس چِکناوُریان: اقلیت خودتی، من ایرانیم و از نسل کوروش کبیر تا حالا در این سرزمینم

بازیابی ایرانشهری به زودی مرزهای طبیعی خود را باز می یابد، جنبشی که با نام فرزندان زرتشت و کورش دهه ای پیش آغاز شده بود، فرزندان خود را در ارمنستان و تاجیکستان و خوراسان و تاتی های آذربایجان و کردهای عراق و سوریه و ترکیه، به بازیابی میهنِ تمامی تیره های آریایی، ایرانشهر، فرا می خواند.