۱- رستاخیزِ خِشَثرها (سپاهیان و لشکریان)-برنامه نخست گفتار هفته-بازیابی ایرانشهری-فرزندان زرتشت و کوروش

سری برنامه‌های گفتار هفتگی در سال‌های ۹-۲۰۰۸ ترسایی برابر با ۸۸-۱۳۸۷ خورشیدی توسط جنبش فرزندان زرتشت و کوروش تهیه و ضبط گردیده و به شکل فایل صوتی منتشر شده است. پرده ای از این برنامه که شاهد آن هستید برنامه‌ی نخست از مجموعه برنامه‌های گفتار هفتگی است که در ژانویه سال ۲۰۱۷ ترسایی برابر با دی ماه ۱۳۹۵ خورشیدی توسط انجمن بازیابی ایرانشهری تدوین و منتشر گردیده است. مجموعه کامل برنامه‌ی آموزنده‌ی گفتار هفتگی و سایر برنامه‌های بازیابی ایرانشهری را در تارنمای بازیابی ایرانشهری به آدرس www.iranshahrig.com ببینید و بشنوید.