Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز مهر از ماه آذر (۱۶ آذر ۱۳۸۹) برابر با۷/۱۲/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره جهانبینی دین بهی و اهداف جهانی دین زرتشتی خواهند پرداخت 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز بهمن از ماه مهر (۲ مهر ۱۳۸۹) برابر با ۲۴/۹/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره پدیده‌ای نوین به نام کورش‌گرایی سخن خواهند گفت 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز زامیاد از ماه امرداد (۲۸ امرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۹/۸/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن (خواهند گفت. ( پیرو سخنرانی رحیم مشایی در پیوند با جایگزینی مکتب ایران به جای مکتب اسلام 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گ…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز بهرام از ماه خرداد (۲۰ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۰/۶/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن خواهند گفت. 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز خور از ماه خرداد ( ۱۱ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱/۶/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مشروعیت اسرائیل از روزن ایرانشهری خواهند پرداخت. 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، روز دی به دین از ماه اردیبهشت ( ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۳/۵/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دگرگونی پارادایم در دولت سپاهی/مردمی احمدی نژاد خواهند پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا دولت احمدی نژاد یک دولت اسلامگرا است و یا یک دولت ایرانگرا 🌲[بازیابی ایرانش…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، رام روز از ماه اردیبهشت ( ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۱/۵/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مسئله زن و حجاب و به صورت کلی‌تر جایگاه زن در دو تمدن ابراهیمی وایرانشهری خواهند پرداخت.…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، سروش روز از ماه اردیبهشت ( ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۷/۵/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به آسیب شناسی نیروهای پادشاهی هوادار سامانی پادشاهی و به ویژه پیوند این نیروها با آمریکا و اسرائیل خواهند پرداخت…
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۹/۴/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دادستانهای زیر خواهند پرداخت. 
- اظهارات یکی از مقامات امارت درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس و پاسخ و پیشنهادهای مقامات ایرانی در این زمینه.
 - گزینه حمله نظامی به ایران …
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، دی به آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۸/۴/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به نقد حقوق بشر و دمکراسی از روزن دین زرتشتی خواهند پرداخت.
Featured Video Play Icon

گفتار هفته، آسمان روز از ماه فروردین (۲۷ فروردین ۱۳۸۹) برابر با ۱۶/۴/۲۰۱۰.

, ,
در این برنامه راهبر بازبابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره « مواضع بازیابی ایرانشهری در برابر موج سبز» سخن خواهند گفت.
Featured Video Play Icon

برنامه گفتار هفته ۱۳۸۸/۱۲/۱۵برابر با ۶/۳/۲۰۱۰

, ,
در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دو پرسش مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه گفتار هفته پاسخ خواهند داد. نخستین پرسش: .دگرگونی نقش مثبت حیوانات به نقشی اهریمنی در اندیشه اسلامی، و توضیح بیشتری درباره سگ زرین گوش. پرسش دوم…
Featured Video Play Icon

۱- رستاخیزِ خِشَثرها (سپاهیان و لشکریان)-برنامه نخست گفتار هفته-بازیابی ایرانشهری-فرزندان زرتشت و کوروش

, ,
سری برنامه‌های گفتار هفتگی در سال‌های 9-2008 ترسایی برابر با 88-1387 خورشیدی توسط جنبش فرزندان زرتشت و کوروش تهیه و ضبط گردیده و به شکل فایل صوتی منتشر شده است. پرده ای از این برنامه که شاهد آن هستید برنامه‌ی نخست از مجموعه برنامه‌های گفتار هفت…