توضیح:
نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنامه‌های یاد شده ربطی به جریان جهودی-بهائی-اسلامی نوزائی که از سوی جهودان و هواداران اسرائیل در آمریکا بنیادگذاری شده است و به نام جهودان نیز به ثبت رسیده است، ندارد. کسان کارشان دروغ است. یادآوری این نکته برای کسانی که پس زمینه‌ها را نمی شناسند مهم است.

بررسی ماهیت و ابعاد گوناگون امنیت تمدنی ایرانشهر و نقش جنگ افزار هسته ای

, ,
بررسی ماهیت و ابعاد گوناگون امنیت تمدنی ایرانشهر و نقش جنگ افزار هسته ای *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به درو…

بررسی ماهیت و تاریخچه‌ی روشنفکری ایرانی

, ,
بررسی ماهیت و تاریخچه‌ی روشنفکری ایرانی *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما …

بررسی تطبیقی جهانبینی ایرانشهری در برابر “اسکندریسم ابراهیمیِ” غرب

, ,
بررسی و مقایسه‌ی جهانبینی ایرانشهری در برابر "اسکندریسم ابراهیمیِ" غرب *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ…

دموکراسی (توده سالاری) در برابر اندیشه سیاسی ایرانشهری / برنامه‌ی سوم

, ,
خطرات دمکراسی برای ایران زمین: بررسی نیک خدائی ایران شهری و دمکراسی *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و…

دموکراسی (توده سالاری) در برابر اندیشه سیاسی ایرانشهری / برنامه‌ی دوم

, ,
خطرات دمکراسی برای ایران زمین: بررسی نیک خدائی ایران شهری و دمکراسی *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و…

جایگاه طبیعت در فرهنگ ایرانشهری

, ,
جایگاه طبیعت در فرهنگ ایرانشهری *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنا…

دموکراسی (توده سالاری) در برابر اندیشه سیاسی ایرانشهری / برنامه‌ی فِرَدُم

, ,
خطرات دمکراسی برای ایران زمین: بررسی نیک خدائی ایران شهری و دمکراسی *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و…

توابیت تمدنی و گسست تاریخی در هویت ایرانشهری

, ,
توابیت تمدنی و گسست تاریخی در هویت ایرانشهری *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان …