مطالب توسط Razmehr Evboxt

,

برگی دیگر از کارنامه ی افتخار آمیز رفقا/ کیخسرو آرش گرگین

پس از آن که ده تن از اعضای کانون نویسندگان، از جمله خوئی و ساعدی، به دستبوس خمینی رفتند و در آن جا گویا سیمین دانشور به نیابت از روح جلال حسابی خود را به دست و پای خمینی می مالد، کسان برای دانشجویان پیرو خط امام نیز نامه نوشتند و از اشغال سفارت پشتیبانی […]

,

پشتیبانی جناح های گوناگون روشنفکری از اشغال سفارت آمریکا/کیخسرو آرش گرگین

مسابقه ی بزرگ درگرفته بود. هم از این رو، یک روز پس از این که “نویسندگان متعهد”، مردانی چون هوشنگ ابتهاج، بازوی عملیاتی فرح دیبا در رادیو (برنامه ی گل ها)، احسان طبری، سیاوش کسرائی، به آذین و دیگر شخصیت های برجسته ی صهیونیسم سرخ، به خمینی، – مردی که خود جهودی از کشمیر و […]