مطالب توسط Razmehr Evboxt

, ,

برنامه ۱۶: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون اقلیم بارزانی: پارتیکولاریسم دمکراتیک و قیام روح جهودی علیه روح پارسی

https://www.youtube.com/watch?v=QNQDx_P3XKI&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=14&pbjreload=10 * در برنامه ی شانزدهم در آینه ی مغان بدین امر بسیار مهم پرداخته ایم که چگونه روح کردی از سوی روح ابراهیمی فتح، و به مثابه ی ابزاری علیه روح پارسی که تکامل یافته ترین بیان از روح ایرانشهری است، به کار گرفته می شود. ما در این جا به پیشینه ی جهودی […]

, ,

برنامه۱۷: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون مهار و محو، استراتژی دوگانه ی جهان آزاد از شرافت و اخلاق در رویاروئی با سپاه پاسداران

https://www.youtube.com/watch?v=XC8VsFr_bcw&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=13 مهار و محو، استراتژی دوگانه ی جهان آزاد از شرافت و اخلاق در رویاروئی با سپاه پاسداران

, ,

برنامه ۱۸: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون «دستاورد برجام: عربی نامیدن خلیج فارس و تروریست نامیدن مردم ایران»

https://www.youtube.com/watch?v=qkZMFr48HL0&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=12 «دستاورد برجام: عربی نامیدن خلیج فارس و تروریست نامیدن مردم ایران»

, ,

برنامه ۲۰: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون

برنامه بیستم: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون در این برنامه، پس از مقدمه ای کوتاه در مورد هفت آبان و تبیینی فشرده از شعار محوری آن، ما آریائی هستیم/عرب نمی پرستیم، به موضوع اصلی که ویژگی های مکتب ایرانشهری است می پردازیم. یک نیروی آریائی دارای چه ویژگی هایی باید باشد که […]

,

برنامه چهارم در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه

مقتدی صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه و گسترش آتش زرتشت و سیاست کوروش به مثابه ی یگانه بدیل تمدنی. در این مجموعه برنامه ها به بررسی و واشکافی آنچه پس از سقوط تیسپون و هجومِ اهریمنِ اسکندر ابراهیمی بر ایرانشهر به مثابه ی قلبِ همیشه تپنده ی معنوی جهان و سپس جهان رفت […]

,

مصدق بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران/کیخسرو آرش گرگین

مصدق و ۹ تن از خانواده اش، بزرگترین استعمارگران تاریخ معاصر ایران * وقتی نام ده تن نخستین فئودال های بزرگ تاریخ معاصر را بخوانیم، درخواهیم یافت که چرا صهیونیسم شیعی و مافیای روشنفکری تمام قد از مصدق پشتیبانی کرده و می کنند. جز این، پشتیبانی کمونیست های ایرانی از این فئودال بزرگ و خاندان […]